گروه سنجش از دور و GIS

 

مرکز سنجش از دور دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1380 بدست ریاست وقت دانشگاه افتتاح و در طی حکمی دکتر کاظم رنگزن به عنوان مؤسس مرکز، عهده دار ریاست آن گردید. این مرکز با توجه به گستردگی فعالیت‌های خود در اردیبهشت ماه سال 1385 به گروه آموزشی تبدیل و دکتر کاظم رنگزن توسط ریاست محترم وقت دانشگاه جناب آقای دکتر نوری موگهی به عنوان مدیر آن منصوب گردیدند و تا کنون عهده‌دار این مسئولیت می‌باشند. گروه سنجش از دور دانشکده علوم زمین در حال حاضر دارای دو رشته می باشد:

1- سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (گرایش آب و خاک)

2- سنجش از دور زمین‌شناختی