آدرس

آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ دانشگاه شهید چمران ـ دانشکده علوم زمین

تلفن مستقیم: ۰۶۱۳۳۳۳۱۰۵9

دورنگار: ۰۶۱۳۳۳۶۷۰۴۲

کد پستی: ۶۱۳۵۷۴۳۱۳۶

پست الکترونیکی دانشکده: earthsciences@scu.ac.ir

شماره پشتیبانی سامانه LMS (واتساپ): 09160444417

جهت ورود به گروه‌های واتساپ از لینک‌های زیر استفاده نمایید:

گروه زمین‌شناسی  https://chat.whatsapp.com/JCX2ByUG4kdGpmSTWIdWSe

گروه سنجش از دور https://chat.whatsapp.com/EO6CWBvqqLqGMT85bAQHg2

گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی https://chat.whatsapp.com/DiAnN33MgtUCrondD3VKxX

دفترچه تلفن