گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی

مدیر گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی

 

 


  دکتر بهرام علیزاده

  سمت: مدیر گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی نفت کاربردی

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس: 33367042


  

alizadeh@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران