مدیر گروه زمین‌شناسی

 

 


  دکتر عباس چرچی

  سمت: مدیر گروه زمین‌شناسی

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی ساختمانی

  مرتبه علمی: استادیار

  شماره تماس: 33331059


  

Charchi38@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران