آزمایشگاه‌های گروه سنجش از دور و GIS

گروه سنجش از دور دانشکده علوم زمین دارای یک آزمایشگاه می‌باشد. دستگاه طیف‌سنج (Field Spectroradiometers 3) از مهمترین تجهیزات موجود دراین آزمایشگاه است.