اعضای هیأت علمی گروه سنجش از دور و GIS

 
کاظم رنگزن

کاظم رنگزن 

دانشیار
شماره تماس: 3339338
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سجاد زارعی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مصطفی کابلی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 3 نتیجه