فرم‌های آموزشی

فرم آموزش

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه دروس کارشناسی زمین‌شناسی دانلود (111.8k)
برنامه کلی دروس دوره کارشناسی زمین شناسی دانلود (22.4k)
سرفصل رشته‌های زمین‌شناسی دانلود (16,452.8k)
درخواست استفاده از میکروسکوپ آزمایشگاه اقتصادی (Fluid inclusion) دانلود (12.7k)
درخواست استفاده از کارگاه تهیه مقطع دانلود (13.2k)
فرم صد امتیازی دفاع دکتری دانلود (20.3k)
معرفی به استاد دانلود (1,264.4k)
فرم ارسال پایان‌نامه دکتری تخصصی دانلود (131.2k)
فرم ارسال پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانلود (131.5k)
اطلاعات اردوی آموزشی دانلود (16.4k)
کاربرگ درخواست میهمانی در بازه تابستان دانلود (170.4k)
کاربرگ درخواست میهمانی به سایر دانشگاه‌ها دانلود (211.6k)
کاربرگ درخواست میهمان تک درس دانلود (203.8k)
کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی دانلود (200.7k)
کاربرگ درخواست حذف نیمسال دانلود (158.5k)
تسویه حساب داخلی ارشد دانلود (409.4k)
تسویه حساب داخلی کارشناسی دانلود (23.9k)
فرم شرکت در جلسه دفاع دانلود (236.2k)
فرم‌های برگزاری جلسه دفاع دانشجویان دکتری-WORD دانلود (63.0k)
فرم‌های برگزاری جلسه دفاع دانشجویان دکتری دانلود (202.0k)
فرم تمدید سنوات دکتری دانلود (211.0k)
فرم تمدید سنوات کارشناسی ارشد دانلود (113.5k)
فرمت نگارش پایان‌نامه ارشد و دکتری دانلود (1,443.1k)
فرمت نگارش پروپوزال ارشد و دکتری دانلود (443.6k)
مراحل تصویب پروپوزال و دفاع از پایان‌نامه دکتری تخصصی دانلود (363.8k)
ارزشیابی کارشناسی ارشد دانلود (27.7k)
چارت درسی رشته‌های مقطع دکتری دانلود (315.0k)
چارت درسی رشته‌های مقطع کارشناسی‌ارشد دانلود (732.1k)
چارت درسی مقطع کارشناسی دانلود (645.7k)
تطبیق واحد- مقطع کارشناسی دانلود (454.8k)
برگ انتخاب واحد_20171217_143230 دانلود (197.0k)
تقاضای بررسی دانشجو_20160831_125243 دانلود (190.4k)
گواهی صحت و اصالت پایان‌نامه_20170215_114649 دانلود (17.3k)
فرم درخواست مجوز هم نیازی__20160831_125332 دانلود (205.5k)
فرم درخواست عملیات صحرایی و گردش علمی_20171025_111325 دانلود (39.5k)
فرم تقاضای حذف درس در جلسه امتحان پایان ترم_20160831_123122 دانلود (365.9k)
فرم تقاضای تغییر رشته داخلی_20160831_123032 دانلود (479.7k)
فرم تسویه حساب__20160831_131242 دانلود (90.0k)
فرم انتقال دائم توام با تغییر رشته_20160831_122942 دانلود (526.1k)
شروع درخواست گردش علمی_20171025_111042 دانلود (35.6k)
انصراف از تحصیل_20160831_123641 دانلود (144.7k)
فرم شماره 1-پیشنهاد برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد دانلود (19.7k)
فرم شماره 2-تعیین تاریخ دفاع کارشناسی ارشد دانلود (15.4k)
دعوتنامه دفاع از پروپوزال دانلود (78.1k)
اعلام خلاصه وضعیت تحصیلی دانلود (494.8k)
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری دانلود (42.5k)
مدارک لازم بعد از صحافی پایان نامه دانلود (33.9k)
فرم فرصت دانشجویی دانلود (50.1k)