مسئول امور آموزشی دانشکده علوم زمین

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

تصویر

مهدی معین خیاط

مسئول امور آموزشی

داخلی: 3600

مستقیم: 33366382