مسئول امور پژوهشی دانشکده علوم زمین

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

تصویر

افسانه احمدی

مسئول امور پژوهشی

داخلی: 3577

مستقیم: 33367042