راه‌های ارتباطی با دانشکده علوم زمین

آدرس: استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ دانشگاه شهید چمران ـ دانشکده علوم زمین

تلفن مستقیم: ۰۶۱۳۳۳۳۱۰۵9

دورنگار: ۰۶۱۳۳۳۶۷۰۴۲

کد پستی: ۶۱۳۵۷۴۳۱۳۶

دفترچه تلفن