خدمات و اموال دانشکده علوم زمین

 

نام و نام خانوادگی

سمت تصویر

محسن زرگر شوشتری

انباردار

جبار رشادیان

امین اموال

احمد غلیمی‌زاده

نامه‌رسان و راننده

علی سخنور

نامه‌رسان و راننده

مصطفی بلوطکی

خدمتگزار

عامر دوستعلیوند

خدمتگزار