آزمایشگاه اقتصادی

مهمترین تجهیزات موجود در آزمایشگاه اقتصادی عبارتند از:

دستگاه تهیه مقطع نازک (Thin Section Cutter)

دستگاه تهیه مقطع صیقلی (Polish Section Cutter)

میکروسکوپ چندکاره لاتیس (Polarization microscope)