نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38168

38168


 

 


 


دکتر اکبر حیدری

سمت: هیات علمی

تحصیلات: رسوب شناسی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس
:3587


  

رزومه
a.heidari@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم  دانشگاه شهید چمران