اعضای هیأت علمی گروه سنجش از دور

 

 


  دکتر کاظم زنگزن

  سمت: مدیر گروه سنجش از دور و GIS

  تحصیلات: دکتری دورسنجی کاربردی

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس داخلی: 3585


  

Kazemrangzan@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران