آزمایشگاه مقطع‌گیری

تهیه مقاطع نازک و صیقلی از نمونه‌های سنگ و رسوب با استفاده از امکانات موجود در این آزمایشگاه صورت می‌پذیرد.