آزمایشگاه رسوب‌شناسی و مدلسازی

مطالعات مربوط به رسوب‌شناسی و همچنین مدلسازی فرآیند‌های ساختمانی در این آزمایشگاه صورت می‌پذیرد.