آزمایشگاه کانی و سنگ‌شناسی

کلسکسیونی بی‌نظیر از کانی‌ها و سنگ‌های آذرین، دگرگونی و رسوبی به همراه 12 میکروسکوپ پلاریزان مهمترین تجهیزات موجود در آزمایشگاه کانی و سنگ‌شناسی می‌باشند.