نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24046

24046


In The Name Of Allah


نام
: محمدرضا کشاورزی Mohammadreza Keshavarzi

1357    شیراز   

رتبه علمی:  مربی

زمینه های پژوهشی: مطالعات کمی و کیفی  کارست، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، هیدروژئولوژی و هیدروشیمی

 پست الکترونیکی:  Keshavarzi_mr@scu.ac.ir, rezahydrogeo@gmail.com       

آدرس:  اهواز  بلوار گلستان، دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم زمین- گروه زمین شناسی 

تحصیلات
:

کارشناسی:  زمین­شناسی از دانشگاه شیراز  1381 .

کارشناسی ارشد: زمین­ شناسی گرایش هیدروژئولوژی(Hydrogeology) از دانشگاه شهید چمران اهواز 1385.


مقالات کنفرانس­های داخلی

1-   کشاورزی، م کلانتری، ن. و رئیسی، ع.، 1384، بررسی عوامل موثر بر ظهور چشمه­های ایذه، بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشفات معدنی کشور، تهران.

2-   کشاورزی، م کلانتری، ن. و چرچی ع.، 1385، ارزیابی آب دریاچه­­های ایذه در تأمین آب کشاورزی اراضی حاشیه دشت ایذه، همایش ملی آبیاری زهکشی، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

3-   کلانتری، ن. کشاورزی، م.، جلالوند، ع. و محمد زاده، 1385، امکان سنجی تغذیه مصنوعی سفره­ آب زیرزمینی دشت پیون شرق استان خوزستان، اولین همایش منطقه­ای بهره­برداری از منابع آب حوضه­های کارون و زاینده رود، شهرکرد- دانشگاه شهرکرد.

4-   جلالوند، ع. کلانتری، ن. و کشاورزی، م.، 1385، مکان­یابی محل مناسب برای تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از سنجش از دور و GIS. دهمین همایش انجمن زمین­شناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 1385.

5-   کشاورزی، م و کلانتری، ن.، 1385، پتانسیل آبی آبخوان محدوده دشت هارکله در منطقه لالی. بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشفات معدنی کشور، بهمن ماه 1386، تهران.

6-   کشاورزی، م کلانتری، ن. و چرچی ع.، 1386، ارزیابی آب چشمه بی­بی­تلخون در تأمین آب آبیاری دشت هارکله. یازدهمین همایش انجمن زمین­شناسی، مشهد، دانشگاه فردوسی، محمدر ضا کشاورزی نصراله کلانتری، عباس چرچی، شهریور 1386.

7-    کشاورزی، م.، 1386،    ارائه سمیناری تحت عنوان پتانسیل یابی طرح مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت­ ایذه در هفته پژوهش (19/9/1386) دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز.

8-   رحیمی، م.ح. و کلانتری، ن. کشاورزی، م.، 1387. بیلان آب دشت بهبهان. بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشفات معدنی کشور، بهمن ماه1386، تهران.

9-   صاحبدل، م. م کلانتری، ن.، کشاورزی،م.، حمیدی ­زاده، ف. 1387. بررسی عوامل کنترل کننده ظهور و آبدهی چشمه های منطقه شیمبار شمال شرق استان خوزستان. سومین کنفرانس منابع آب ایران، تبریز.

10-   حمیدی ­زاده، ف.، کلانتری، ن.، کشاورزی، م.، و صاحبدل، م، 1387. بررسی ارتباط هیدروژئولوژیکی چشمه های دره اناری، آبشکالو و سرحونی در منطقه شیرین بهار استان خوزستان. دوازدهمین همایش انجمن زمین­شناسی، اهواز، شرکت ملی نفت ایران.

11-   صاحبدل، م. م کلانتری، ن.، کشاورزی،م.، حمیدی ­زاده، ف. 1387. بررسی ارتباط بین نوع شکستگی­ها و رفتار هیدرولیکی سنگ مخزن چشمه­­های کارستی منطقه شیمبار، شمال­شرق استان خوزستان. دوازدهمین همایش انجمن زمین­شناسی، اهواز، شرکت ملی نفت ایران.

12-   کشاورزی، م و کلانتری، ن.، چرچی، ع.، و رییسی، ع.، 1388. محاسن و معایب آبراهه آبراک جهت طرح تغذیه مصنوعی در شرق دشت ایذه استان خوزستان. چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان.

13-   خوبیاری، ع.، کلانتری، ن.، چرچی، ع. و کشاورزی، م.، 1388. نقش شکستگی­ها در ظهور چشمه­های ماسه سنگی محدوده مسجد سلیمان. بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین- سیزدهمین همایش انجمن زمین­شناسی، تهران.

14-    سجادی،ز.، بوسلیک ز، کلانتری، ن. و کشاورزی، م.، 1388. بررسی روند تیپ معکوس منابع آب دشت زیدون. همایش ملی مدیریت بحران آب، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

15-   احمدنژاد ز.، بوسلیک ز، کلانتری، ن. و کشاورزی، م.، 1389. بررسی روند تیپ معکوس منابع آب زیرزمینی دشت دوسلق استان خوزستان. نخستین کنفرانس پژوهش­های کاربردی منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی کرمانشاه.

16-    باقرزاده، س.، کلانتری، ن. مرادزاده، م.، رحیمی، م. و کشاورزی، م.، 1389.جدیدترین روش پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان های کارستی با استفاده از تکنیک­های  GISو سنجش از دور روشCOP   منطقه کارستی شیمبار. کنفرانس ژئوماتیک 89.

17-   بوسلیک ز، احمدنژاد ز.، کلانتری، ن. و کشاورزی، م.، .1389پهنه بندی هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت دوسلق استان خوزستان با استفاده از GIS. کنفرانس ژئوماتیک 89.

مقالات ارائه شده در کنفرانس­های خارجی

  1. Kalantari N, Keshavarzi M., 2008. Challenges with favorable site location for artificial groundwater recharge in Izeh plain, Khuzestan province southwest of Iran. International Groundwater Conference, March 19-22, 2008, Jaipur, India.
  2. Kalantari N, Khoobyari A., Charchi A.,  Keshavarzi M.. 2010. Deciphering groundwater potential zones in sand stone terrain Based on GIS applications (Case study: Masjed-e- Soleiman, Iran). The First International Applied Geological Congress-Iran.
  3. Kalantari N, Khoobyari A., Charchi A.,  Keshavarzi M.. 2010 "Investigation The Affects Of Factors In Development Of Karst Terrains,Using Of Remote Sensing And Gis (Case Study: South West Of Iran)". 7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON Different EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY " October 2010 in Adana, TURKEY.
  4. Kalantari N, Keshavarzi M., Hamidizadeh, F., 2010. Characteristics of heterogeneous Shimbar karstic systems in southwest Iran. 4th International Symposium on Karst, Spain, Malaga, 27th- 30th April, 2010.
  5. Kalantari N,  Ghafari, H., Keshavarzi M., 2011. Factors impacting on flow pattern in the Shimbar karstic area in the southwest of Iran. 9th Conference on Limestone Hydrogeology, Besancon, France, 1th- 3rd April, 2011.

 

مقالات در مجله­ های علمی پژوهشی داخلی

1.  کلانتری، ن. و کشاورزی، م. 1387. ارزیابی منابع آب دشت ایذه از دیدگاه تأمین آب آبیاری، مجله علمی دانشکده کشاورزی، اهواز.

2.  چرچی، ع.، کشاورزی، م. و کلانتری، ن. 1388. ارزیابی بررسی آبخوان کارستی ادیو  شمال شرق استان خوزستان، مجله علوم دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی.

3.  کشاورزی، م، کلانتری، ن و چرچی، ع، 1388. عوامل موثر در ظهور چشمه­های حوضه آبریز دشت ایذه، مجله علوم دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز.

4.  کلانتری ن.، سجادی ز.، کشاورزی م.، 1390. خصوصیات شیمیایی خاک و آب زیرزمینی دشت آبرفتی عسلویه، با تأکید بر آلودگی فلزات سنگین . فصلنامه زمین شناسی کاربردی، شماره 4: 356-347.

5.   حمیدی ­زاده، ف.، کلانتری، ن، کشاورزی، م، و چرچی، ع، 1389. بررسی هیدروژئولوژیکی و زمین­ساختاری چشمه دره­اناری در منطقه کارستی شیرین‌بهار استان خوزستان، مجله تحقیقات منابع آب ایران(زیر چاپ). 

مقالات در مجله­های ISI

1. Kalantari N., Keshavarzi M., 2010. Water resource management in the intermountain Izeh Plain, Southwest of Iran, 2009. Journal of Mountain Science, Volume 6, Number 1,25-41.

2. Kalantari N., Keshavarzi M., Hmidizadeh,F., 2010.  Characteristics of heterogeneous Shimbar karstic systems in southwest Iran, 2010. Advances in Research in Karst Media Environmental Earth Sciences, Vol. 0 ,ISBN: 978-3-642-12485-3 .

3. Kalantari N., Alizadeh B., Mohammadi A. R., Keshavarzi. M., 2011. A hydrochemical and dye- tracing investigation in the Posht-e-Naz Karstic aquifer, Alburz Mountain, northern Iran, 2011. Journal of Mountain Science, 8: 37–45. 

 

همکاری در طرح های پژوهشی

1-  همکاری در طرح مطالعات نیمه تفضیلی آب زیرزمینی دشت های خِران و زویرچری 83-1381، سازمان آب و برق خوزستان، مجری شرکت پژوهشگران علوم و فنون آب خوزستان. 

2-  همکاری در دوازدهمین همایش بلورشناسی و کانی­شناسی ایران، 14 الی 15 بهمن ماه 1383، دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز.

3-  به عنوان همکار اصلی در طرح مطالعات امکان سنجی تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی دشت­های ایذه و پیون استان خوزستان، دفتر تلفیق و بیلان منابع آب، سازمان آّب و برق خوزستان، مجری شرکت پژوهشگران علوم و فنون آب خوزستان، 85-1384.

4- همکاری در مطالعات امکان سنجی تغذیه پتانسیل یابی طرح تغذیه مصنوعی محدوده شوشتر شرقی، سازمان آب و برق خوزستان، مجری شرکت پژوهشگران علوم و فنون آب خوزستان، 85-1384 .   

5- همکاری در مطالعات امکان سنجی و پتانسیل یابی طرح تغذیه مصنوعی دشت کوشک و آبگرمگ شوشتر،      (1384)، سازمان آب و برق خوزستان، مجری شرکت پژوهشگران علوم و فنون آب خوزستان، 85-1384.

6-  همکاری در طرح مطالعات نیمه تفضیلی آب زیرزمینی دشت باغملک، (85-1384)، سازمان آب و برق خوزستان، مجری شرکت پژوهشگران علوم و فنون آب خوزستان.

7-    همکاری در طرح مطالعات نیمه تفضیلی آب زیرزمینی دشت میان­آب، (85-1384)، سازمان آب و برق خوزستان.

8-  همکاری در مطالعات امکان سنجی تغذیه پتانسیل یابی طرح مصنوعی دشت زیدون، 86- 1385، سازمان آب و برق خوزستان. طرح پژوهشی دانشگاه شهید چمران

9-  همکاری در طرح مطالعات نیمه تفضیلی آب زیرزمینی دشت بهبهان، (87-1386)، سازمان آب و برق خوزستان. شرکت مشاوره سامان آبراه.

10-  همکاری در طرح مطالعات انتقال آب چشمه بی­بی­تلخون به دشت هارکله، (87-1386)، شرکت مشاوره سامان آبراه.

11-   همکاری مطالعات تاثیر سد کرخه بر روی آب زیرزمینی دشت اوان، 1386، سازمان آب وبرق خوزستان، طرح پژوهشی دانشگاه شهید چمران

12-        همکاری در مطالعات نیمه تفضیلی آب زیرزمینی دشت زیدون، 88- 1387، سازمان آب و برق خوزستان.

13-   همکاری در مطالعات شناخت منابع آب سازندهای سخت منطقه شیمبار شمال اندیکا، 89- 1388، سازمان آب و برق خوزستان.

14-   همکاری در مطالعات شناخت منابع آب ماسه سنگ های آغاجاری اندیکا، 89- 1388، سازمان آب و برق خوزستان، طرح پژوهشی دانشگاه شهید چمران.

15-   بررسی منشا شوری سفره آب زیرزمینی دشت زیر راه بوشهر1388، سازمان آب منطقه ای بوشهر، طرح پژوهشی دانشگاه شهید چمران

16-بررسی منشا و ژنز منابع آب گرم، گوگردی و معدنی استان بوشهر و ارائه پیشنهادهای کاربردی به منظور استحصال آب قبل از تخریب کیفی و یا بهره برداری بهتر از این منابع سازمان آب منطقه ای بوشهر، طرح پژوهشی دانشگاه شهید چمران

17-   بررسی و ردیابی رودخانه­های مدفون و پنهان مسیر رودخانه کارون جهت بهره برداری منابع آب زیرزمینی در حدفاصل شوشتر و دارخوین، 1388، سازمان آب و برق خوزستان، طرح پژوهشی دانشگاه شهید چمران.