نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38162

38162


 

 


 


دکتر علیزضا زراسوندی

سمت: هیات علمی

تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی اقتصاد

مرتبه علمی:استاد

شماره تماس
: 3575-33333710


  

رزومه
zarasvandi@ scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران