نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38293

38293


   


آزمایشگاه نفت میکروسکوپ اندازه‌گیری انعکاس ویترینایت (Zeiss Axioplan 2 )


 دستگاه راک ایول 6 (Rock-Eval 6 )


دستگاه سوکسیله (Soxhlet Extractor )


 دستگاه کروژنیترون (Kerogenatron )


 دستگاه S2 Analyzer

   

دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC )


 دستگاه پیرولیزـ کروماتوگرافی گازی (PY-GC )


 دستگاه Vaccum Heatd Dessicator


 ترازوی دیجیتال (Advanced Digital Balance )

 

     


آزمایشگاه آب‌شناسی


 اسپکتروفتومتر (Spectrophotometer )


  شعله سنج (Flame Photomet )


  دستگاه ژئوالکتریک (Geicoelect )


 یون کروماتوگرافی (Ion Chromatography )


 یون کروماتوگرافی پرتابل (Portable Ion Chromatograph )


  ترازوی دیجیتال (Digital balance GR 300 )


 

 آزمایشگاه اقتصادی


  دستگاه تهیه مقطع نازک (Thin Section Cutter )


  دستگاه تهیه مقطع صیقلی (Polish Section Cutter )


 میکروسکوپ چندکاره لاتیس (Polarization microscope )