نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38258

38258


 

 


       
     

 

مهندس ایوب تقی زاده

سمت:
هیات علمی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد سنحش از دور و
GIS

مرتبه علمی:
مربی

شماره تماس:
3627
  

رزومه
a.sabera.taghizadeh@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMSدانشگاه شهید چمران