نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38249

38249دکتر مرتضی نعمتی


دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

گروه جغرافیا


____

nemati@scu.ac.ir


رزومه


پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران