نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38170

38170


 

 


 


دکتر آرش ندری

سمت: هیات علمی

تحصیلات:
دکتری هیدرولوژی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 3588


  

رزومه
arashnadri@gmail.com

  پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران