نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38267

38267دکتر عادل ساکی


دکتری  پترولوژی

گروه زمین شناسی


3575-33333710

adel _ @ scu.ac.ir

 


رزومه


پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم RMS  دانشگاه شهید چمران