نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38166

38166


 

 


 


دکتر عباس چرچی

سمت: هیات علمی

تحصیلات: زمین شناسی اقتصادی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:3581


  

رزومه
charchi38@ scu.ac.ir
 پروفایل علمی پژوهشی استاد در سیستم دانشگاه شهید چمران