نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24047

24047


 

نام و نام خانوادگی:         سید حسین حسینی
                               

تاریخ تولد:                     1359             
                                    

رتبه:                             مربی

 

E-Mail:  Hosseini@scu.ac.ir  
                                 

تلفن:                                 3331059        

 

تحصیلات:

کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان  1383 .

 کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش نفت از دانشگاه شهید چمران اهواز (1385).

سوابق پژوهشی:

ü      بررسی زمین‌شناسی سنگهای آتشفشانی کوه چهلتن، شهرستان بردسیر، کرمان (1383). رساله کارشناسی زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

ü      بررسی پتانسیل هیدروکربوری سازند سرگلو در فروافتادگی دزفول (1385).  رساله کارشناس ارشد زمین‌شناسی نفت ، دانشگاه شهید چمران اهواز.

 

مقالات پذیرفته شده:

ü       حسینی، سید حسین؛ علیزاده، بهرام؛ قلاوند، هرمز (1385). تعیین میزان جذب هیدروکربن توسط  ماتریکس سنگ‌منشاء  سازند سرگلو؛ میدان نفتی مسجد سلیمان. بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، 30 بهمن ماه الی 2 اسفندماه 1385، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

ü       علیزاده، بهرام؛ حسینی، سید حسین؛ قلاوند، هرمز(1385).  بررسی پتانسیل هیدروکربوری سازند سرگلو در میدان نفتی مسجدسلیمان با استفاده از دستگاه پیرولیز راک‌ایول VI . بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین، 30 بهمن ماه الی 2 اسفندماه 1385، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

ü       حسینی، سید حسین؛ علیزاده، بهرام؛ صنوبر، علی؛ سپهوند، سوسن (1386). تطبیق هیدروکربنهای مخازن آسماری با شیلهای سازند ک‍ژدمی در فروافتادگی دزفول. یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 13-15 شهریورماه 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

ü       فجرک، محمد مهدی ؛ علیزاده، بهرام؛ حسینی، سید حسین؛ ت‍ژه، فرید (1386). مقایسه ژئوشیمیایی سنگ‌های منشاء کژدمی و پابده در میدان نفتی مارون با استفاده از دیاگرام S2 vs TOC . یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 13-15 شهریورماه 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

ü       ماهوری، سحر؛ علیزاده،  بهرام؛ صفری، حجت الله؛ رضایی، زهره؛ حسینی، سید حسین (1386).  بـررسی میزان نفـت­زایی سازندهای کـژدمی و گـرو در میدان نفتی مسجد‌سلیمان بر اساس داده­های حاصل از راک-ایول 6. یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 13-15 شهریورماه 1386، دانشگاه فردوسی مشهد.

ü       حسینی، سید حسین؛ علیزاده، بهرام؛ قلاوند، هرمز (1386). تخمین و ارزیابی میزان کل کربن آلی (TOC) در اینتروالهای غنی از مواد آلی با استفاده از تکنیک D Log R ، مطالعه موردی : سازند سرگلو در میدان نفتی مسجد‌سلیمان. دومین کنگره ملی مهندسی نفت. 10-11 بهمن‌ماه 1386. اهواز.

ü       علیزاده، بهرام؛ حسینی، سید حسین (1387). ارزیابی توان هیدروکربورزایی و شرایط رسوبگذاری سازند سرگلو در میدان نفتی مسجدسلیمان. فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم زمین. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 

Alizadeh, B., Bagheri, S., Hosseini, S.H (2008). Biomarkers as Effective and Beneficial Tools in Petroleum Caused Natural Hazards. 6th Swiss Geoscience Meeting. 21-23 November 2008, lugano, Switzerland.    

Hosseini, S.H., Alizadeh, B., Bagheri, S (2009). Determination of Genetic Origin of Oil Seepages Occurring in Masjid-e-Soleiman (MIS) Oilfield, SW Iran. Geoanalysis Meeting. 7-11 September 2009, Champagne Sports Resort, South Africa.

Hosseini, S.H., Alizadeh, B (2009). Hydrocarbon Potential of Sargelu Formation Using Rock-Eval 6 in Dezful Embayment, SW Iran. Geoanalysis Meeting. 7-11 September 2009, Champagne Sports Resort, South Africa.

ü       راضیه فولادوند، بهرام علیزاده، هرمز قلاوند و سید حسین حسینی (1388). پتروگرافی آلی سازندهای گورپی و لافان میدان نفتی بینک. هفدهمین همایش بلورشناسی و کانی‌شناسی، دانشگاه بو علی سینا همدان، مردادماه 1388.

ü       محدثه جانباز، بهرام علیزاده، مسعود شایسته، سید حسین حسینی(1388). تأثیر ماتریکس بر  S2 و  TOC سازند پابده در میدان نفتی رگ سفید، جنوب­غرب ایران. هفدهمین همایش بلورشناسی و کانی‌شناسی، دانشگاه بو علی سینا همدان، مردادماه 1388.

ü       احد نظرپور، بهرام علیزاده، علی احمدی، علیرضا زراسوندی، سید حسین حسینی (1388). پراکنش فلزات سنگین حاصل از سیالات پایه روغنی مورد استفاده در خفاری خشکی. کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان،  ابان ماه 1388.

 

سوابق کاری و آموزشی:

ü       تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز (از سال 86 تا کنون)؛

ü       مسئول آزمایشگاه نفت دانشگاه شهید چمران اهواز (از سال 86 تا کنون)؛

ü       شرکت در دوره تخصصی ژئوشیمی نفت و اخذ گواهینامه معتبر از پژوهشگاه صنعت نفت تهران؛

ü       آشنایی کامل با دستگاه Rock-Eval 6 و نحوه آنالیز و تفسیر نمونه‌ها توسط این دستگاه؛

ü       آشنایی کامل با دستگاه Gas Chromatography و نحوه آنالیز و تفسیر نمونه‌ها توسط این دستگاه؛

ü       توانایی در تفسیر داده های GC-MS  و ایزوتوپی نمونه‌های نفتی؛

ü       عضویت در نظام مهندسی سازمان صنایع و معادن استان خوزستان؛