نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

24037

24037


مشخصات فردی ، فعالیت های علمی و پژوهشی:

نام: عباس         نام خانوادگی: چرچی       نام پدر: اسماعیل 

متولد: 1338      محل: اهواز            شماره شناسنامه: 5832    

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی, دانشکده علوم, پایه25 

1-     لیسانس زمین شناسی ،1364 ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

2-      فوق لیسانس تکتونیک ،1373، دانشگاه تربیت مدرس تهران.

3-     دکتری تکتونیک ، 1386، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

تلفن: گروه زمین شناسی- 3331059              Email:  charchi38@scu.ac.ir

 

سوابق پژوهشی

 

الف- طرحهای انجام شده

1-     مطالعه لرزه خیزی استان خوزستان ،1380،محمدحسین قبادی و عباس چرچی ،سازمان برنامه وبودجه استان خوزستان.

2-      پی جویی آنومالی های بوکسیت در استان خوزستان و مناطق مجاور ،1379، سیدعبدالحمیدبدری و عباس چرچی، دانشگاه شهیدچمران.

3-      اکتشاف منابع آب در مناطق آهکی استان خوزستان ،1380، منوچهرچیت سازان و عباس چرچی، سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان.

4-  لرزه زمینساخت چهارگوش اهواز (مقیاس 250000: 1)، 1385، حجت الله صفری و عباس چرچی، سازمان زمین شناسی کشور.

4-     ارزیابی رودخانه اعلا به منظور بررسی ریز ساختاری و ریخت زمینساختی ، 1388، عباس چرچی، سازمان آب و برق خو.ستان

 

ب- سمینارها و مقالات

1-     تحلیل شکستگی ها در تاقدیس خویز ، 1375 ، عباس چرچی ،سمینار دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران.

2-    بررسی فعالیت نئوتکتونیک در دشت خوزستان با استفاده از داده های ماهواره ای ،1375، کاظم رنگزن و عباس چرچی،  اولین کنگره زمین شناسی دانشگاه های ایران، کرمان.

3-     مفاهیم زمین شناسی از دیدگاه قرآن ،1376، عباس چرچی ،سمینار دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران.

4-      کاربرد زمین شناسی و ژئومورفولوژی در بیابان زدائی ،1377، عباس چرچی ،سمینار دانشکده علوم ، دانشگاه شهید چمران.

5-    منشا ماسه بادیهای شمال شرق اهواز در دشت خوزستان ،1378، عباس چرچی  و رحمن برزگر،ششمین کنگره علوم خاک ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد.

6-    ارزیابی شرایط زمین شناسی مهندسی لرزه ای دکلهای مخابراتی در شرق اهواز ،1381، محمدحسین قبادی و عباس چرچی ، ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

7-    ارزیابی مقدماتی خطر زمینلرزه در شهر اهواز،1381، محمدحسین قبادی و عباس چرچی ،مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز، قسمت ب، شماره 9.

7-Fracture patterns of the asmari Khaviz Anticline- The effects of faults proximity on the reservoir, 2001, A, Badri. and A, Charchi. The International Meeting on both sea-level changes and coastal evolution & neotectonics, National Taiwan University.                                                                                                    

8- اهمیت گسل های امتداد لغز در ارزیابی لرزه خیزی خوزستان, 1382, محمدحسین قبادی و عباس چرچی ،چهارمین  کنفرانس بین المللی زلزله شناسی  تهران .

9- بررسی و طبقه بندی کانیهای سنگهای رسوبی مختلف در بخشی از زاگرس مرکزی  با استفاده از خصوصیات طیفی ثبت شده توسط سنجنده TM , 1383، کاظم رنگزن ، عباس چرچی و فاطمه امیری ,دوازدهمین کنفرانس بلورشناسی و کانی شناسی ایران ,دانشگاه شهید چمران اهواز.

10- بکارگیری تکنیکهای سنجش ازدور و GIS در بررسی نقش عوامل ساختاری،لیتولوژیکی و توپوگرافی در  رخنمون  چشمه های تاقدیس کارستی  پابده لالی، 1383، کاظم رنگزن ، عباس چرچی و احسان آبشیرینی، بیست و سومین همایش سازمان زمین شناسی، تهران.

11- An appraisal of Gachsaran evaporite deformation in northern Dezful Embayment, Zagros folded belt, SW, Iran,2005, A. CHARCHI and K. RANGZAN,Six International Conference On Geomorphology- Zaragoza(Spain).

12- The role of Gachsaran evaporite sequence in degrading the groundwater quality of Pabdeh  anticline area, Zagros mountain, SW Iran, 2005, K. RANGZAN,  A. CHARCHI and A. ABSHIRINI, Six International Conference On Geomorphology- Zaragoza(Spain).

13- The impact of geological structures on Iezeh polje and surrounding areas, Zagros Mountains, SW Iran,2005, M. TAVALAINEJAD, K. RANGZAN and A. CHARCHI, Six International Conference On Geomorphology- Zaragoza(Spain).

14-The impact of geological structures on Iezeh poloje and surrounding areas, Zagros mountains, sw Iran, 2006,Mahmoud Tavalai Nejad, Kazem Rangzan, Abbas Charchi, Six International Conference On Geomorphology- Zaragoza(Spain).

15- The effect of basement on oil fields structures in Dezful Embayment of Zagros Structural Belt, SW Iran, 2006, A. CHARCHI, K. RANGZAN and M.  POURKERMANI, 6th International Conference on the  Geology of THE Middle East, UAE.

16- Hydro-Geomorphological mapping and karst classification in central Zagros Mountains of SW Iran, 2006, K. RANGZAN   and A. CHARCHI, 6th International Conference on the  Geology of THE Middle East, UAE.

17- Study of groundwater quality of Pabdeh-Lali anticline area, Zagros mountain, SW, Iran, 2006, K. RANGZAN   A. CHARCHI and E. ABSHIRINI , 6th International Conference on the  Geology of THE Middle East, UAE.

17- تأثیر کیفیت آب چشمه نمک بر محیط زیست پیرامون منطقه سردشت دزفول، 1384، معصومه کرمی فرد ، نصرالله کلانتری و عباس چرچی ،چهارمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

18- مشکلات انتخاب موقعیت سد در ناحیه صیدون، با توجه به وجود آبخوان تحت فشار،1384، نورعلی داموغ، منوچهر چیت­سازان و عباس چرچی، چهارمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

19- شناخت پتانسیل های آب زیرزمینی و بررسی عوامل آلوده کننده دشت ایذه،1384، محمود تولائی نژاد، کاظم رنگزن و عباس چرچی، چهارمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

20- رده بندی نمونه های هیدروشیمیائی با استفاده از روش منطق فازی،1384، محمد حسین رحیمی ، نصرالله کلانتری و عباس چرچی، بیست و چهارمین گردهمائی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور،تهران.

21- بررسی ارتباط شواهد لرزه ای با عناصر سطحی زمین درتفسیر فعالیت گسل های شوشترو لهبری بااستفاده از سنجش از دور وGIS ،1384،کاظم رنگزن، عباس چرچی، سهیلا سلیمی ، بیست و چهارمین گردهمائی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور،تهران.

22- آنالیز آماری پارامترهای هیدروشیمیایی آبخوان آبرفتی دشت زیدون، استان خوزستان،1384، حیدر زارعی، نصرالله کلانتری و عباس چرچی، نهمین همایش زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم.

23- بررسی بیلان دشت ایذه و نقش تکتونیک درارتباط هیدرولیکی آبخوان های بین حوضه ای، 1384، محمود تولائی نژاد، کاظم رنگزن ، عباس چرچی و محمدرضا هاتف، نهمین همایش زمین شناسی ایران ،دانشگاه تربیت معلم.

24- مقایسه تاثیر عوامل ساختاری- ژئومورفولوژیکی در ظهور چشمه های محدوده قلعه رزه- بیدروبه با محدوده تاقدیس پابده درشمال غرب و شمال شرق خوزستان، 1384،کاظم رنگزن ، عباس چرچی و فاطمه امیری، نهمین همایش زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم.

25- استفاده از تکنیک های سنجش ازدور و   GIS  جهت اکتشاف وپیشنهاد مناطق مناسب به لحاظ کیفیت شیمیائی درمحدوده دشتهای قلعه رزه و بیدروبه،1384،کاظم رنگزن ، عباس چرچی و فاطمه امیری، نهمین همایش زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم.

26- برآورد فراوانی نسبی شکستگی های مخزن آسماری درمیدان پارسی به روش RFF ،1384، محمد یزدانی، سید احمد علوی، محمد سراج و عباس چرچی، نهمین همایش زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم.

27- تحلیل تاقدیس های سطحی و زیرسطحی میدان های نفتی فروافتادگی دزفول شمالی ،1384، عباس چرچی، محسن پورکرمانی، کاظم رنگزن، عبدالله سعیدی،نشریه دانشکده علوم زمین، شماره دواردهم، صفحات 33 الی 44.

28- ارزیابی آب دریاچه های ایذه درتامین آب کشاورزی دیم دشت ایذه، 1385، محمدکشاورزی،  نصرا... کلانتری، عباس چرچی، همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

29- بازنگری نقشه های زمین شناسی و نقش آن درمطالعات هیدروژئولوژیکی ( مطالعه موردی منطقه صیدون)،1385، نورعلی داموغ، منوچهر چیت­سازان و عباس چرچی، دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت مدرس.

30- بررسی اثر شکستگی ها برظهور چشمه های منطقه سردشت و شهیون دراستان خوزستان،1385، نصرالله کلانتری، معصومه کرمی فرد و عباس چرچی، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین، شماره 62.

31- ارزیابی مقدماتی خطر زمین لرزه و نشت گاز درشهرستان مسجد سلیمان،1386، محمدحسین قبادی ، عباس چرچی و حجت الله صفری، مجله علوم دانشگاه شهید چمران اهواز، قسمت ب، شماره 17.

32- کاربرد علوم سنجش ازدور و GIS درپهنه بندی نئوتکتونیک کوههای زاگرس با استفاده از شاخص های ژئومورفیک ،1386، کاظم رنگزن، مرضیه زرگرزاده، عباس چرچی، احسان آبشیرینی، یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

33- مطالعه تکتونیک فعال منطقه زاگرس بااستفاده ازشاخص های ژئومورفیک و پارامترهای مورفومتریک درمحیط GIS ، 1386، مرضیه زرگرزاده، کاظم رنگزن، عباس چرچی، احسان آبشیرینی، بیست وششمین گردهمائی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور.

34- علل ناپایداری دامنه های تاقدیس اهواز در محدوده شهری،1386، نادیه نظرپور، ابراهیم اصغری ، عباس چرچی، رامین کرمی، یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

35- ارزیابی چشمه بی بی تلخون درتامین آب آبیاری دشت هارکله شمال شرق خوزستان،1386، محمدرضا کشاورزی، نصرالله کلانتری، عباس چرچی، یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.

36- Karst bauxite deposits in the Zagros Mountain Belt, Iran, 2008, A. Zarasvandi, A. Charchi, E.J.M. Carranza B. Alizadeh , Ore Geology Reviews 34 , 521–532.

37- Remote Sensing and GIS Approach for Water-Well Site Selection, Southwest Iran, 2008,  KAZEM RANGZAN, ABBAS CHARCHI, EHSAN ABSHIRINI and JAMES DINGER, Environmental and Engineering Geoscience; November 2008; v. 14; no. 4; p. 315-326; DOI: 10.2113/gseegeosci.14.4.315.

36- پهنه بندی مورفوتکتونیکی  منطقه شوشتر با استفاده از GIS ، 1387،کاظم رنگزن، عباس چرچی،سهیلا سلیمی و محسن مرادزاده، مجله علوم، دانشگاه شهید چمران(قسمت ب)، شماره20.

37- تحلیل فرکتالی شمال منطقه لالی، 1387،محمد مهدی خطیب، محمد مظفرخواه،عباس چرچی، آرش برجسته، دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب.

38- تحلیل پایداری دامنه های تاقدیس اهواز درمحدوده مسکونی، 1387،عباس چرچی، رامین کرمی، نادیه نظرپور، دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب.

39- تحلیل فعالیت منطقه لالی با استفاده از ابعاد فرکتالی آبراهه ها، 1388، محمد مظفرخواه، محمد مهدی خطیب، عباس چرچی، آرش برجسته، سومین همایش زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

40-  تحلیل ساختاری تاقدیس پابده- گورپی در زاگرس چین خورده، 1388، محمد مظفرخواه، محمد مهدی خطیب، عباس چرچی، آرش برجسته، سومین همایش زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

41- محاسن و معایب آبراهه آبراک جهت طرح تغذیه مصنوعی در شرق دشت ایذه استان خوزستان ،1388، محمدرضا کشاورزی، نصرالله کلانتری، عباس چرچی، عزت الله رییسی، چهارمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع اب و خاک، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

 

ج ـ ترجمه کتاب

1 مبانی نقشه برداری زمین شناسی ،تالیف جان بارنز،1990، انتشارات دانشگاه شهید چمران،1379.

 

د- راهنمای پایان نامه

1- کاربرد تکنیک های سنجش از دور و GIS در شناخت و پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی تاقدیس گورپی- استان خوزستان ،1386، پایان نامه کارشناسی ارشد، زکیه محمدی.

2- مطالعه نئوتکتونیک منطقه زاگرس بااستفاده از تکنیک های سنجش ازدور وGIS ،1386، پایان نامه کارشناسی ارشد،  مرضیه زرگرزاده.

3- پهنه بندی خطر زمین لغزش درحوضه های آبخیز اعلا- رودزرد باغملک با استفاده از تکنیکهای سنجش ازدور و GIS ، 1387، پایان نامه کارشناسی ارشد، زینب ظاهری عبده­وند.

5-     پهنه بندی  مخاطرات زمین شناسی سدها  و نیروگاههای محدودة  صیدون با استفاده از سنجش  از  دور  و GIS ، 1388، پایان نامه کارشناسی ارشد، علیرضا پورقناد.

6-   بررسی عملکرد سیستم شکستگی سازند  کنگلومرای بختیاری بر آبخوان دشت  پلی میانرودان با استفاده تصاویر  ماهواره ای و GIS ، 1388، پایان نامه کارشناسی ارشد، عبدالنبی سرافراز.

 

  د- مشاوره پایان نامه

1- مطالعه نقش شکستگی های مخزن آسماری میدان زیلائی ,1381, پایان نامه کارشناسی ارشد, پوران نظریان سامانی.

2- مطا لعه شکستگی های مخزن آسماری میدان کرنج ,1382, پایان نامه کارشناسی ارشد, معصومه تمیمی.

3-  هیدروژئولوژی سازندهای آهکی منطقه بهبهان ,1383, پایان نامه کارشناسی ارشد,  موسی بذرافکن .

4-  هیدروژئولوژی آبخوان دشت زیدون, 1383, پایان نامه کارشناسی ارشد,  حیدر زارعی.

5- بررسی هیدروژئولوژیکی دشت های زویرچری و خران،1383، پایان نامه کارشناسی ارشد,  محمدحسین رحیمی.

6- هیدروژئولوژی منطقه صیدون،1384، پایان نامه کارشناسی ارشد، نورعلی داموغ.

7- هیدروژئولوژی منطقه سردشت وشهیون ،1384، پایان نامه کارشناسی ارشد، معصومه کرمی فر.

8- استفاده از تکنیک های سنجش ازدور و   GIS  درپتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی درمحدوده های قلعه رزه و بیدروبه،1384، پایان نامه کارشناسی ارشد، فاطمه امیری.

9- مطالعه نئوتکتونیک   محدوده شوشتر-هفتکل بااستفاده از تکنیکهای سنجش از دور وGIS ، 1385،پایان نامه کارشناسی ارشد، سهیلا سلیمی.

10- بررسی نواحی مناسب وارائه روش بهینه تغذیه مصنوعی درمنطقه ایذه- پیون،1385، پایان نامه کارشناسی ارشد، محمدرضا کشاورزی.

11- ارزیابی تغییرات شدت شکستگی درفروبار دزفول شمال منطقه لالی، 1388، پایان نامه کارشناسی ارشد، محمد مطفرخواه.

 

سوابق آموزشی

الف- تدریس

1-     زمین شناسی ساختمانی                   2- زمین ساخت (تکتونیک)

3- لرزه زمین ساخت (سایزموتکتونیک)      4- زمین شناسی صحرائی

5- فتوژئولوژی                                    6- زمین شناسی فیزیکی

7- بلورشناسی هندسی                          8- زمین شناسی مهندسی

9- زمین شناسی (کتابداری)                  10- زمین شناسی(کشاورزی)

11- زمین شناسی ساختمانی کاربردی      12- زمین شناسی تحت الارضی

13- تکتونیک و کانه زایی  

 

ب- جزوات درسی

1-      تصاویر استریوگرافیک،1373.

2-      سایزموتکتونیک ،1375.

3-      زمین شناسی ساختمانی ،1377.

 

فعالیت های خدماتی

1-  مشاوره دانشجویان شاهدوایثارگر ازنیمسال اول 79-80 تا نیمسال دوم 83-84

2-  عضو کمیته فنی- تخصصی تحقیقات زمین شناسی سازمان آب و برق خوزستان ازسال 1383 تاکنون

2-     مشاور رئیس ومدیر حوزه ریاست دانشگاه شهیدچمران ازآذر84 تا بهمن 1388

4-     رییس دانشکده علوم زمین دانشگاه شهیدچمران از بهمن 1388