نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

30205

30205


بیوگرافی

مشخصات فردی

نام: اکبر   نام خانوادگی: حیدری    محل تولد: الشتر (لرستان)  تاریخ تولد: 20/4/1361   وضعیت تأهل: متأهل

آدرس پستی: اهواز- بولوار گلستان دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده علوم زمین – گروه زمین شناسی

آدرس پست الکترونیک: A.heidari@scu.ac.ir 2- heidariakbar.1982@gmail.com   شماره تلفن: 09151250346

 

مشخصات تحصیلی

- کارشناسی رشته زمین شناسی از دانشگاه بوعلی همدان در سال 84

- کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1386

- دکتری تخصصی زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه فردسی مشهد 1392

 

- عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازندهای پسته­لیق (سیلیسی­آواری) و چهل کمان (کربناته) در غرب حوضه کپه داغ., اساتید راهنما: سیدرضا موسوی حرمی و اسدا.. محبوبی

- عنوان پایان نامه دکتری: تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری عضو آهکی گوری از سازند میشان، جنوبغرب حوضه زاگرس؛ ناحیه بندرعباس, اساتید راهنما: سیرضا موسوی حرمی، اسدا.. محبوبی و دکتر سیدعلی معلمی

فرصت مطالعاتی در دانشگاه کانزاس آمریکا به مدت 7 ماه در سال 2012