نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

30187

30187
نام و نام خانوادگی:  ایوب تقی زاده

متولد: 1361 کلاله

کارشناسی :منابع طبیعی - جنگلداری

کارشناسی ارشد : سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دکتری : ....................

 

رتبه علمی:    مربی

سمت های اجرایی:   مسئول پرتال دانشکده علوم زمین

                               
زمینه های پژوهشی:  سنجش از دور ، تصمیم گیری چند معیاره، تغییرات کاربری اراضی ،سنجش از دور حرارتی ، سنجش از دور فراطیفی ، آنالز شبکه ، شبکه مکانی

آدرس: اهواز،دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران ، دانشکده علوم زمین، گروه سنجش از دور و GIS
تلفن: 3339338- داخلی 2736

فاکس: 3339338

پست الکترونیکی :               (مشاوره)consultant721@outlook.com a.taghizadeh@scu.ac.ir