گروه های آموزشی دانشکده علوم زمین

گروه های آموزشی دانشکده علوم زمین


گروه های آموزشی دانشکده علوم زمین

 

دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز در حال حاضر دارای سه گروه می‌باشد:

گروه زمین‌شناسی

گروه سنجش از دور و GIS

گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی