نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینار پژوهشی: ارائه یک نرم افزار برای تصویر سازی ساختمان های نفتی زیر زمینی با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی توسط دکتر کاظم کاظمی

سمینار پژوهشی: ارائه یک نرم افزار برای تصویر سازی ساختمان های نفتی زیر زمینی با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی توسط دکتر کاظم کاظمی


سمینار پژوهشی: ارائه یک نرم افزار برای تصویر سازی ساختمان های نفتی زیر زمینی با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی توسط دکتر کاظم کاظمی


دانشکده علوم زمین

سمینار علمی

 

موضوع:

ارائه یک نرم افزار برای تصویر سازی ساختمان های نفتی زیر زمینی با استفاده از داده های لرزه نگاری سه بعدی

Surface Seismic

A prototype tool for structural imaging

 

دکتر کاظم کاظمی

By: Kazem Kazemi

(PhD in Geophysics from IFP/Cergy pontois University, Paris)

 

مکان: سایت سنجش ازدور

زمان: دوشنبه 16/12/1389

ساعت: 10 صبح