نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر عادل ساکی

دکتر عادل ساکی


 

 


  دکتر عادل ساکی

  تحصیلات: دکتری پترولوژی

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس داخلی: 3587


  

Adel_saki@yahoo.com
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران