نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی توسط آقای کاظم دمیری

دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی توسط آقای کاظم دمیری


دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی توسط آقای کاظم دمیری

 

دانشکده علوم زمین

گروه زمین­شناسی

 

پایان­نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

عنوان:

زمین شناسی، ژئوشیمی و ژنز رخدادهای فسفاتی سازند پابده در جنوب غرب ایران

نگارش:

کاظم دمیری

استاد راهنما:

دکتر هوشنگ پورکاسب

اساتید مشاور:

دکتر علیرضا زراسوندی

دکتر عباس چرچی

داوران:
دکتر زمانیان
دکتر بهرام علیزاده 

 تاریخ: 6/11/1389

  ساعت:  11

مکان: گروه GIS