نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع آقای محمدباقر رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته سنجش از دور و GIS

برگزاری جلسه دفاع آقای محمدباقر رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته سنجش از دور و GIS


برگزاری جلسه دفاع آقای محمدباقر رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته سنجش از دور و GIS

برگزاری جلسه دفاع آقای محمدباقر رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته سنجش از دور و GIS

عنوان پایان نامه: "شناسایی و تخمین کانی های رس و آهک با استفاده از تصاویر فراطیفی هایپریون"

اساتید راهنما: دکتر کاظم رنگزن و دکتر برات مجردی

زمان: شنبه 18 /10 /1389  ساعت 9 صبح

مکان: سایت گروه سنجش از دور و GIS