نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای علی حزباوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای علی حزباوی


برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای علی حزباوی

 

پایان­‌نامه کارشناسی ارشد زمین‌شناسی

گرایش نفت

 

عنوان:

بررسی ناهمسانگردی مخزن کربناته واقع در یکی از میادین جنوب غرب ایران

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن سلیمانی

 

استاد مشاور:

مهندس احسان لرکی

 

نگارنده:

علی حزباوی

 

زمان:

1398/03/20 ـ ساعت 11:30