نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه: تاریخ انتخاب واحد

اطلاعیه: تاریخ انتخاب واحد


اطلاعیه: تاریخ انتخاب واحد

بسمه تعالیقابل توجه کلیه دانشجویان محترم تاریخ انتخاب واحد به شرح ذیل میباشد:
ورودی 92 و ماقبل: 95/6/14
ورودی93: 95/6/15
ورودی 94:95/6/16