نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه ژئوشیمی

آزمایشگاه ژئوشیمی


دستگاه آب مقطر گیری (Distilled Water Machine) از تجهیزات مهم موجود در آزمایشگاه ژئوشیمی می‌باشد.