نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه مقطع‌گیری

آزمایشگاه مقطع‌گیری


تهیه مقاطع نازک و صیقلی از نمونه‌های سنگ و رسوب با استفاده از امکانات موجود در این آزمایشگاه صورت می‌پذیرد.