نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه مدلسازی و رسوب‌شناسی

آزمایشگاه مدلسازی و رسوب‌شناسی


مطالعات مربوط به رسوب‌شناسی و همچنین مدلسازی فرآیند‌های ساختمانی در این آزمایشگاه صورت می‌پذیرد.