نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه آب‌شناسی

آزمایشگاه آب‌شناسی


مهمترین تجهیزات آزمایشگاه آب‌شناسی عبارتند از:

اسپکتروفتومتر (Spectrophotometer)

شعله سنج (Flame Photomet)

دستگاه ژئوالکتریک (Geicoelect)

یون کروماتوگرافی (Ion Chromatography)

یون کروماتوگرافی پرتابل (Portable Ion Chromatograph)

ترازوی دیجیتال (Digital balance GR 300)