نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه‌ها


دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز با در بر داشتن 10 آزمایشگاه مجهز در زمینه‌های گوناگون علمی به عنوان یکی از قطب‌های اساسی مطالعات مرتبط با علوم زمین و سنجش از دور در جنوب غرب ایران مطرح می‌باشد. آزمایشگاه‌های این دانشکده عبارتند از:

 

1- آزمایشگاه نفت

2- آزمایشگاه سنجش از دور

3- آزمایشگاه آب‌شناسی

4- آزمایشگاه اقتصادی

5- آزمایشگاه فسیل‌شناسی

6- آزمایشگاه ژئوشیمی

7- آزمایشگاه کانی و سنگ‌شناسی

8- آزمایشگاه تکتونیک و کارتوگرافی

9- آزمایشگاه رسوب‌شناسی و مدلسازی

10- آزمایشگاه مقطع‌گیری