دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

تصویر

احمد غلیمی‌زاده

مسئول دفتر ریاست

داخلی: 3571

مستقیم: 33331059