آزمایشگاه ژئوشیمی

دستگاه آب مقطر گیری (Distilled Water Machine) از تجهیزات مهم موجود در آزمایشگاه ژئوشیمی می‌باشد.