آزمایشگاه نفت دانشکده علوم زمین

مهم‌ترین تجهیزات آزمایشگاه نفت عبارتند از:

میکروسکوپ اندازه‌گیری انعکاس ویترینایت (Zeiss Axioplan 2)

دسیکاتور حرارتی خلآ (Vaccum Heatd Dessicator)

پیرولیزـ کروماتوگرافی گازی (PY-GC)

کروژنیترون (Kerogenatron)

راک ایول 6 (Rock-Eval 6)

کروماتوگرافی گازی (GC)

سوکسیله (Soxhlet)

S2 Analyzer

ماکروسانتریفیوژ (Macro Centrifuge)

میکروسانتریفیوژ (Micro Centrifuge)

PCR Workstation

ژل داک (Gel Doc)

Heat Block