آزمایشگاه تکتونیک و کارتوگرافی

کلکسیونی از تصاویر هوایی و نقشه‌های زمین‌شناسی به همراه تعدادی دستگاه استریوسکوپ از مهمترین تجهیزات موجود در آزمایشگاه تکتونیک و کارتوگرافی به شمار می‌روند.