گروه های آموزشی دانشکده علوم زمین

گروه های آموزشی دانشکده علوم زمین

 

دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز در حال حاضر دارای دو گروه می‌باشد:

گروه زمین‌شناسی

گروه سنجش از دور و GIS