مدیر گروه زمین‌شناسی

 

 


  دکتر عادل ساکی

  سمت: مدیر گروه زمین‌شناسی

  تحصیلات: دکتری پترولوژی

  مرتبه علمی: دانشیار

  شماره تماس داخلی: 3587


  

Adel_Saki@yahoo.com
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران