آزمایشگاه‌ها

گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز با در بر داشتن 9 آزمایشگاه مجهز در زمینه‌های گوناگون علمی به عنوان یکی از قطب‌های اساسی مطالعات مرتبط با علوم زمین در جنوب غرب ایران مطرح می‌باشد. آزمایشگاه‌های این گروه عبارتند از:

 

1- آزمایشگاه نفت

2- آزمایشگاه آب‌شناسی

3- آزمایشگاه اقتصادی

4- آزمایشگاه فسیل‌شناسی

5- آزمایشگاه ژئوشیمی

6- آزمایشگاه کانی و سنگ‌شناسی

7- آزمایشگاه تکتونیک و کارتوگرافی

8- آزمایشگاه رسوب‌شناسی و مدلسازی

9- آزمایشگاه مقطع‌گیری