آزمایشگاه سنجش از دور

دستگاه طیف‌سنج (Field Spectroradiometers 3) از مهمترین تجهیزات موجود در آزمایشگاه طیف‌سنجی می‌باشد.